Logo van Green Fit

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Inschrijven kan fysiek bij Green Fit B.V. of online. Na ondertekening van de overeenkomst is de inschrijving definitief.
Betaling en incasso
Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Green Fit B.V. om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Green Fit B.V.. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Green Fit B.V. en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien Green Fit B.V. twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor uw rekening; Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden her berekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden.
Huisregels
Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Green Fit B.V.. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden; Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden; Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte; Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimte; Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen; Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Green Fit B.V.;Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimte; Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers; Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht en zijn te verkrijgen bij Green Fit B.V.; Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen; Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Green Fit B.V. zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.
Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband
Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Green Fit B.V. ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; Green Fit B.V. zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschapsband dient u bij elk bezoek aan Green Fit B.V. mee te nemen;Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met Green Fit B.V.; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen t.w.v. 10,- euro.
Camerabeveiliging / video- en audio toezicht
Bij Green Fit B.V. is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen; Middels het ondertekenen online- of offline erkent het lid dat hij/zij na toegang bij Green Fit B.V. onder video- en audio toezicht en opname staat; Video- en audiotoezicht is beperkt tot het sport- en wacht gedeelte en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes;
Lidmaatschap beëindigen
Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Green Fit B.V.. Na opzegging zal Green Fit B.V. de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; Het Green Fit B.V. lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden. Wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Fitcoaches vragen om een goed alternatief;
Eigen risico
Green Fit B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Green Fit B.V.; Green Fit B.V. kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico, tijdens begeleide en niet-begeleide uren.
Openingstijden en prijzen
Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Green Fit B.V.behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.
Privacyverklaring AVG
De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Green Fit B.V. gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent; Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.greenfit.nl.